NFOŚiGW wspiera Lasy Państwowe

Lasy Państwowe 28 października podpisały z NFOŚiGW umowy o dofinansowanie trzech projektów w ramach programu adaptacji lasów do zmian klimatu.

Lasy Państwowe z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 uzyskały wsparcie blisko 300 mln zł. Dwa projekty dotyczą adaptacji lasów do zmian klimatu poprzez rozwój małej retencji oraz przeciwdziałanie erozji wodnej – zarówno na terenach górskich, jak i nizinnych. Będą one realizowane w całej Polsce w 113 nadleśnictwach z obszarów nizinnych oraz 47 nadleśnictwach z obszarów górskich.

Najważniejsze inwestycje związane są m.in. z:
budową, przebudową lub odbudową zbiorników małej retencji,
budową, przebudową lub odbudową małych urządzeń piętrzących wodę na rowach i kanałach, które będą spowalniać odpływ wody (tym samym posłużą utrzymaniu dobrego stanu mokradeł i ich ochronie),
budową, przebudową lub rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych,
zabezpieczaniem leśnych dróg i szlaków zrywkowych przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, spowodowanej np. gwałtownymi opadami deszczu.

Wszystkie te działania przyczynią się do łagodzenia niekorzystnych skutków zmian klimatu takich jak susze czy lokalne podtopienia i powodzie oraz pozytywnie wpłyną na bioróżnorodność i kondycję ekosystemów leśnych. Efektem inwestycji będzie 2267 obiektów oraz kompleksowych zadań służących adaptacji do zmian klimatu, a maksymalna pojemność zbiorników retencjonujących wodę osiągnie blisko 4,2 mln m3.

Unijne dofinansowanie dla obu podpisanych umów wyniesie łącznie ponad 272 mln zł. Warto podkreślić, że oba projekty stanowią kontynuację dwóch bliźniaczych projektów małej retencji nizinnej i górskiej, które Lasy Państwowe zrealizowały w latach 2007-2015 (także korzystając z unijnego dofinansowania).

Trzeci z projektów dotyczy zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów. Tylko w ubiegłym roku na terenach zarządzanych przez PGL LP wybuchło ponad 3700 pożarów. Każdego roku Lasy Państwowe przeznaczają znaczne środki na utrzymanie systemu monitoringu i reagowania na pożary, jak również na usuwanie powstałych w ich wyniku szkód, jednak nie wyczerpuje to całego zakresu potrzeb. Planowany projekt skupi się na dodatkowych działaniach prewencyjnych, które będą chronić lasy przed powstawaniem pożarów oraz minimalizować powodowane przez nie straty.

Duże pożary powodują ofiary śmiertelne, zniszczenia materialne i zmniejszają żyzność gleby. Zagrożenie pożarowe jest coraz większe ze względu na zmieniający się klimat: wzrost temperatur, wydłużanie się okresów bezdeszczowych oraz coraz częstsze susze. Wzmacnianie działań prewencyjnych przeciwdziała stratom materialnym oraz ekologicznym i tym samym przyczynia się do łagodzenia niekorzystnych skutków zmian klimatycznych.

Bezpośrednimi efektami projektu będą m.in. zwiększenie obszaru objętego obserwacją, dokładniejsze prognozy zagrożenia pożarowego, szybsze rozpoznawanie pożarów i prowadzenie akcji gaśniczych, a w rezultacie zmniejszenie średniej powierzchni pożaru na terenach leśnych.

Projekt przeciwpożarowy będzie realizowany przez 136 nadleśnictw. Łączna wartość projektu to ponad 36 mln zł, w tym wsparcie unijne wyniesie ponad 25 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania oraz prognozowania zagrożeń, m.in. na budowę i modernizację 70 dostrzegalni przeciwpożarowych, zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów, modernizację i doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych, a także budowę stacji meteorologicznych.

Natomiast w ramach wsparcia technicznego systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów zostanie zakupionych 67 samochodów patrolowo-gaśniczych.

Warto dodać, że rozwój systemu przeciwpożarowego Lasów Państwowych ograniczy zagrożenie związane z pożarami lasów nie tylko na terenie PGL LP, ale również na terenie sąsiadujących parków narodowych, lasów prywatnych czy zabudowań i osiedli ludzkich, które znajdą się w zasięgu obserwacji. Bez wątpienia wpłynie to na bezpieczeństwo ich mieszkańców oraz turystów.

W imieniu reprezentowanych instytucji podpisy pod umowami złożyli Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych oraz Roman Wójcik, zastępca prezesa NFOŚiGW, a także Agnieszka Ignatowska, pełnomocnik prezesa NFOŚiGW.

Źródło: rynek-drzewny.pl